Poučenie o spracúvaní osobných údajov

pri nákupe lístkov cez portál rnd.sk
(ďalej len „Poučenie“)

 

1. Koho sa Poučenie týka?

Toto poučenie sa Vás týka, ak si hodláte kúpiť lístky na naše predstavenia prostredníctvom nášho portálu www.rnd.sk.

Toto poučenie potvrdíte a súhlas na spracúvanie osobných údajov v zmysle tohto poučenia nám udelíte tým, že vo formulári nákupného košíka na stránke http://rnd.sk/program/cart/, označíte položku s textom: „Pred vyplnením formulára som sa oboznámil s poučením o spracúvaní osobných údajov, mám viac ako 16 rokov a dávam súhlas na spracovanie nižšie uvedených osobných údajov na účel spracovania objednávky a rezervácie lístkov na vybraté predstavenia.

 

2. Kto Poučenie poskytuje?

Poučenie poskytuje Agentúra RND, s.r.o., so sídlom: Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, IČO: 35 717 076, zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I, oddiel: Sro, vložka č. 14598/B (ďalej len „Prevádzkovateľ“).

 

3. Na koho sa môžete obrátiť, ak máte otázky, žiadosti alebo podnety týkajúce sa ochrany súkromia a osobných údajov?

So žiadosťami, otázkami, podnetmi a pripomienkami sa možno na Prevádzkovateľa obracať písomne na adrese Agentúra RND, s.r.o., Záhradnícka 95, 821 08 Bratislava, e-mailom na adrese: rnd@rnd.sk alebo telefonicky na čísle: 02 -5556 3508

 

4. Aké osobné údaje o Vás budeme spracúvať a na aký účel?

Spracúvame o Vás osobné údaje, ktoré uvediete v kontaktnom formulári, t. j.:

 • - Vaše meno a priezvisko,

 • - Vaše telefónne číslo,

 • - Váš e-mail,

 • - Údaje o rezervovaných vstupenkách, t. j. o aké predstavenie ide, v ktorom termíne, ktoré miesta, cena atď,

 • - Údaj, či platbu vykonáte v hotovosti v pokladni alebo prevodom z účtu,

 • - Text Vašej správy k rezervácii.

 

Vyššie uvedené údaje, ktoré sú podčiarknuté sú povinné, pretože sa vyžadujú na uzavretie zmluvy – predaj vstupeniek na predstavenie. Ak nám ich neposkytnete, nemôže pre Vás lístky zarezervovať a predať Vám ich.

Ďalej o Vás spracúvame osobné údaje o zaplatení ceny za lístky, či už prevodom alebo v hotovosti v pokladni.

Vaše údaje spracúvame na účel:

 • - rezervácie a predaja lístkov na Vami vybraté predstavenie. Právnym základom spracúvania je uzavretie a plnenie zmluvy. Na takéto spracúvanie Váš súhlas nepotrebujeme,

 • - Plnenia zákonných povinností, napríklad vedenie účtovníctva. Právnym základom spracúvania je zákonná povinnosť. Na takéto spracúvanie Váš súhlas nepotrebujeme,

 • - Zriadenia účtu na našej stránke, aby sme Vám uľahčili nákup ďalších vstupeniek a správu rezervácií. Účet Vám zriadime len s Vaším súhlasom, ktorý je právnym základom spracúvania. Súhlas nám dáte tým, že vyznačíte položku: „Súhlasím s vytvorením účtu na tejto stránke na účel správy rezervácii a zjednodušenie vytvárania nových rezervácií a potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.“ V takom prípade budeme ešte spracúvať údaje o Vašom prihlasovacom mene a hesle,

 • - Zasielania informácií o novinkách a iných obchodných oznámení na Vašu e-mailovú adresu. Takéto e-maily Vám budeme posielať len s Vaším súhlasom, ktorý je právnym základom spracúvania. Súhlas nám dáte tým, že vyznačíte položku: „Súhlasím s príležitostným zasielaním informácií o novinkách a iných obchodných oznámení a potvrdzujem, že mám viac ako 16 rokov.

 

5. Kto má k údajom, ktoré nám poskytnete prístup, a od koho získavame Vaše osobné údaje?

Údaje, ktoré zadáte do formulára spracúvame len mi a nikomu ich cielene neposkytujeme.

S Vašimi osobnými údajmi môžu prísť do styku:

 • - naši zamestnanci, ktorí sú poverení spracúvať Vaše osobné údaje pri výkone ich práce,

 • - osoby, ktoré spracúvajú Vaše osobné údaje pre nás a podľa našich pokynov – napríklad prevádzkovatelia dátových úložísk, na ktorých máme naše databázy, poskytovatelia webhostingu atď.

Všetky tieto osoby sú viazané povinnosťou mlčanlivosti a poskytujú záruky, že Vaše osobné údaje nezneužijú ani nevyzradia.

Nevieme vylúčiť ani to, že Vaše údaje budeme musieť v súlade s príslušnými predpismi poskytnúť alebo sprístupniť súdom, orgánom činným v trestnom konaní alebo iným úradom.

 

6. Ako dlho budeme Vaše osobné údaje používať?

Vaše osobné údaje budeme používať len na nevyhnutne potrebný čas, t. j. najdlhšie do predstavenia, na ktoré ste si rezervovali vstupenky.

Vyššie uvedené neplatí pre účtovné doklady, ktoré musíme uchovávať 10 rokov po roku, ktorého sa týkajú.

Vyššie uvedené neplatí tiež pre osobné údaje, ktoré spracúvame na základe Vášho súhlasu. Tieto údaje bude spracúvať kým svoj súhlas neodvoláte.

Súhlas so zriadením účtu môžete odvolať v nastaveniach Vášho účtu alebo tým, že nás kontaktujete podľa bodu 3. Po odvolaní súhlasu Váš účet zrušíme a osobné údaje zmažeme.

Súhlas so zasielaním informácií o novinkách na Váš e-mail môžete odvolať v nastaveniach Vášho účtu (ak ho máte zriadený), kliknutím na odkaz v každom obchodnom e-maily alebo tým, že nás kontaktujete podľa bodu 3.

Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Po uplynutí doby uchovávania osobných údajov osobné údaje vymažeme, pokiaľ nám príslušný predpis neurčí, aby sme ich uložili do archívu.

 

7. Aké máte práva a ako si ich uplatniť?

Vaše práva si môžete uplatniť tak, že nás kontaktujete spôsobom podľa bodu 3. O vybavení Vašej žiadosti Vás budeme informovať do 30 dní. V odôvodnených prípadoch môžeme túto lehotu predĺžiť o 60 dní, a to aj opakovane. V takýchto prípadoch Vás vopred informujeme.

Aby sme mohli vybaviť Váš podnet a overiť Vašu totožnosť, budeme potrebovať, aby ste vo Vašej žiadosti uviedli Vaše meno, priezvisko a adresu trvalého pobytu.

Máte právo na prístup k údajom. Ak o to požiadate, oznámime Vám, či Vaše údaje spracúvame, o aké údaje ide, na aký účel, komu sme ich poskytli, či sme ich preniesli do tretej krajiny a ako dlho ich budeme uchovávať.

Máte právo požiadať nás, aby sme opravili údaje, ktoré o Vás spracúvame, ak si myslíte, že sú nesprávne.

Máte právo požiadať o vymazanie Vašich osobných údajov, ktoré o Vás spracúvame, ak ich už nepotrebujeme, ak odvoláte súhlas, ktorý ste nám na spracúvanie dali, ak sme osobné údaje spracúvali nezákonne alebo ak správne namietnete, že naše oprávnené záujmy na spracúvanie údajov neprevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo požiadať nás, aby sme dočasne prerušili spracúvanie osobných údajov:

 • - ak sa domnievate, že o Vás spracúvame nesprávne údaje, a to na čas kým sa ich správnosť overí,

 • - ak je spracúvanie nezákonné, ale údaje už nepotrebujeme a požiadate o to namiesto vymazania,

 • - ak namietate spracúvanie, a to do doby kým overíme, či naše oprávnené záujmy na spracúvanie osobných údajov prevažujú nad Vašimi právami.

Máte právo získať osobné údaje, ktoré o Vás spracúvame na základe súhlasu a/alebo zmluvy a spracúvame ich automatizovanými prostriedkami, a to v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte. Tieto údaje môžete preniesť aj inej osobe, preto ak je to technicky možné, prenesieme na Vašu žiadosť Vaše osobné údaje priamo k Vami zvolenému prevádzkovateľovi.

Máte právo namietať spracúvanie osobných údajov, ktoré vykonávame na základe nami stanoveného oprávneného záujmu. V tomto prípade uveďte Vaše práva a oprávnené záujmy, o ktorých sa domnievate, že prevažujú nad našimi záujmami.

Máte právo kedykoľvek odvolať súhlas na spracúvanie osobných údajov, ktorý ste nám dali. Odvolanie súhlasu nemá vplyv na zákonnosť spracúvania vychádzajúceho zo súhlasu pred jeho odvolaním.

Ak sa domnievame, že pri spracúvaní Vašich osobných údajov porušujeme právne predpisy, môžete sa obrátiť na Úrad na ochranu osobných údajov, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, https://dataprotection.gov.sk/uoou/.

 

Ďalšie podrobnosti o Vašich právach nájdete vo Všeobecnom nariadení o ochrane údajov.