Milí pacienti, klubisti, rodičia, sympatizanti.
SANATÓRIUM AT je zariadanie s komplexnou starostlivosťou od závislých od psychoaktívnych látok a hracích automatov.
Fungovanie nášho druhého domova – Sanatória AT na Osuského ulici, je ohrozené. Technický stav budovy  je natoľko vážny , že začína byť ohrozená prevádzka ambulantnej aj hospitalizačnej časti.
Preto je nevyhnutné najneskôr začiatkom leta 2016 urgentne vykonať   sanáciu prízemia v takom rozsahu, aby boli splnené všetky technické, bezpečnostné a hygienické predpisy.  Na túto rekonštrukciu  bude musieť Sanatórium AT vynaložiť nemalé finančné prostriedky.
Preto by sme Vás všetkých chceli formou tohto listu požiadať, aby ste, tak ako my, pomohli  finančným príspevkom v akejkoľvek výške na účet Sanatória AT
2625251247/1100,   IBAN  SK45 1100 0000 0026 2525 1247, VS : 9999, text : dar
Svojim príspevkom pomôžete tomuto  jedinečnému zdravotníckemu a resocializačnému zariadeniu pokračovať vo svojej činnosti tak, aby mohlo dôstojne a kvalitne pomáhať nám všetkým.

Ďakujeme

H KLUB
OSUSKÉHO 10 Bratislava